Generalistische Basis GGZ

 

Wij zijn een praktijk voor Generalistische Basis GGZ. De GBGGZ voorziet in snelle en effectieve hulp aan kinderen en jongeren die geen langdurig traject nodig hebben. Kinderen en jongeren met lichte tot matige, niet-complexe psychische problemen of met stabiele chronische problematiek worden hierin begeleid of behandeld. De zorgvraagzwaarte bepaalt welke zorg iemand krijgt. Daarbij is ruimte voor verschillende behandelcomponenten. De vergoede zorg wordt geleverd op basis van een verwijzing van de huisarts, of CJG die een (vermoedelijke) DSM-IV classificatie beschrijft. Er kan ook sprake zijn van andere moeilijkheden, ten aanzien van:

• Gedrag
Boos, agressief, teruggetrokken, impulsief, dwangmatig, angstig, druk, opstandig, prikkelbaar, delinquent.

• Gevoelens
Verdriet, angst, paniek, machteloosheid, onzekerheid, woede, eenzaamheid, lusteloosheid, schaamte, schuldgevoelens, spanning, somberheid, depressie, traumatische ervaringen, rouw, gebrek aan zelfvertrouwen.

• School
Lezen, rekenen, concentratie, onderpresteren, hoogbegaafdheid, moeite met plannen, faalangst, intelligentie, motivatie.

• Sociale omgang
Moeite met aansluiting vinden bij leeftijdsgenoten, terugtrekken, pesten, gepest worden, oneigenlijk sociaal wenselijk gedrag, puberteit, seksualiteit, problemen ten aanzien van gezinsrelaties en vriendschappen.

• Fysieke gezondheid
Naast voorgaande kunnen problemen met de fysieke gezondheid een harmonieuze ontplooiing van een jong mens verstoren. Hierbij valt onder andere te denken aan: hoofdpijn, buikpijn, slaapproblemen, vermoeidheid en andere vage lichamelijke klachten waarvoor geen duidelijke verklaring te vinden is.